ประวัติภาควิชาภาษาไทย

เดิมในปี พ.ศ. 2510 การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยดำเนินการอยู่ภายในภาควิชาภาษา คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ได้โอนเข้าเป็นหน่วยงานในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ และได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นภาควิชาภาษาไทย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2537 ทั้งนี้ภาควิชาภาษาไทยได้เปิดสอนรายวิชาในสาขาภาษาไทยในฐานะเป็นรายวิชาพื้นฐาน และเป็นวิชาเอกตามความต้องการของนิสิตในคณะตลอดมา โดยในปัจจุบันมีหลักสูตรทั้งหมด 4 หลักสูตร ดังนี้

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาภาษาไทย

ปรัชญา

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทย มีความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย เป็นผู้มีเหตุผล และมีโลกทัศน์เชิงบวกในยุคโลกาภิวัตน์ ดำรงเอกลักษณ์ของไทย ประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางภาษา ต้องการเน้นการเรียนรู้และพัฒนา นำภูมิปัญญาสู่สังคมไทย

วิสัยทัศน์

การเป็นภาควิชาที่สร้างความเป็นเลิศทางด้านภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับมาตรฐานสากล มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญาไทยเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่รอบรู้และเชี่ยวชาญทางภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเพื่อไปรับใช้สังคมด้านกระบวนการการสื่อสารทางภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพทั้ง 4 ทักษะ เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งในการใช้ภาษาไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ