โครงการฝึกอบรมเทคนิคการสอนและการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการสอนและการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจากหลายหน่วยงาน