ข่าวประชาสัมพันธ์
รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป สังกัดภาควิชาภาษาไทย
ลงเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีรับตรง (รอบสอง)
ลงเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2022
Apply for B.A. in Communicative Thai Language for Foreigners (International Program) (2nd Round)
ลงเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีรับตรง (รอบแรก)
ลงเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2022
Apply for B.A. in Communicative Thai Language for Foreigners (International Program)
ลงเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2022
หนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (Proceedings)
ลงเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2021
หนังสือสมญานามเกียรติก้องวรรณศิลป์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ รักษ์มณี
ลงเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2021
วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ : ศาสตร์ ศิลป์ ภาษา เพลาฟ้าหลังฝน
ลงเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (รอบแรก)
ลงเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2021
หนังสือภาษาและวัฒนธรรมไตคำตี่-ไทยพวน เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ
ลงเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2021
1 2